องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  33   คน
  สถิติทั้งหมด
  103082   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558
  ภาพกิจกรรม อบต.ดอนช้าง
  [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
  • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสว...
   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสว...
  • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี ...
   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี ...
  • ตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล...
   ตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล...
  • ฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ฯ 2565
   ฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ฯ 2565
  • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฯ ประจำปี2565
   โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฯ ประจำปี2565
  • ประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ...
   ประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ...
  • โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำส่งเสริมสุข...
   โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำส่งเสริมสุข...
  • โครงการอบรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในส...
   โครงการอบรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในส...
  • โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
   โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
  • โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออ...
   โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออ...
  • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้า...
   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้า...
  • ประชุมประชาคมตำบลดอนช้าง 25 พ.ย.2565 ...
   ประชุมประชาคมตำบลดอนช้าง 25 พ.ย.2565 ...
  • รับมอบเกียรติบัตรITA
   รับมอบเกียรติบัตรITA
  • กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565
   กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565
  • โรงเรียนผู้สูงอายุ 2565
   โรงเรียนผู้สูงอายุ 2565
  • โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
   โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
  • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้า...
   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้า...
  • ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด...
   ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด...
  นายเรืองฤทธิ์  ทองศรี
  นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  ลงข่าว : 29/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 44
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
  ลงข่าว : 27/10/2564 โดย : เว็บมาสเตอร์ 384
  รายงานผลตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันศพดอบต.ดอนช้างรอบ ตค.2651
  ลงข่าว : 23 พฤศจิกายน 2561 โดย : กองการศึกษา 885
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ลงข่าว : 5 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 596
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2560 โดย : งานพัสดุ 571
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561
  ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 518
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  ลงข่าว : 3 กันยายน 2561 โดย : งานพัสดุ 612
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  ลงข่าว : 1 สิงหาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 507
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  ลงข่าว : 2 กรกฎาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 571
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  ลงข่าว : 4 มิถุนายน 2561 โดย : งานพัสดุ 503
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  23/11/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายเกษตร บ้านนิคม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/11/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง (สายทางจากบ้านหัวสระ-วัดกู่แก้ว) บ้านหัวสระ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/11/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายเกษตร (สายทางลงไปหนองคู) บ้านหนองฮี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/11/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/11/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/11/2023 : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-3581 (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/11/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/11/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง (สายทางจากท้ายบ้านดอนหญ้านาง - ทางไปบ้านนิคม) บ้านดอนหญ้านาง หมู่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/07/2023 : จ้างรายจ่ายฯซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/07/2023 : จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ฝึกศึกษาและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

  การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
  คู่มือประชาชน เรื่อง แนวปฏิบัติของประชาชนกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือภารกิจหลัก
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ผ้าฝ้ายย้อมโคลนรากบัวสีธรรมชาติบ้านดอนช้าง
  ต.ดอนช้างเชิญเที่ยวชมจุดเช็คอินท่องเที่ยวธรรมชาติแก่งน้ำต้อน
  เมืองไทย ดี๊ดี 24 ก.ย. 61
  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ป่าเหลื่อม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  otop นวัตวิถี บ้านป่าเหลื่อม ม.4 ต.ดอนช้าง
  Sky View บุญกู่ฮมขอย วัดกู่แก้ว ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561
  รำสาวเข็นฝ้าย บุญกู่ฮมขอย ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
  ประเพณีสงกรานต์ บุญกู่ฮ่มข่อย
  ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • กรมสรรพากร
  • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  • ธ.ออมสิน
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • กรมบัญชีกลาง
  • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
  • กรมจัดหางาน
  • สำนักงบประมาณ
  • โยธาไทย
  • กรมทางหลวง
  • คลังข่าวมหาดไทย
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
  • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
  • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • สถ.จ.ขอนแก่น
  • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • กระทรวงมหาดไทย
  • ธ.ธกส
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เครือข่ายจิตอาสา
  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ศาลปกครอง
  • กระทรวงการคลัง
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สำนักงบประมาณ