องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  27   คน
  สถิติทั้งหมด
  45676   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558
  ภาพกิจกรรม อบต.ดอนช้าง
  [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
  • ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด...
   ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด...
  • “การอบรมเรื่อง มาตรฐานการผลิตข้าวที่...
   “การอบรมเรื่อง มาตรฐานการผลิตข้าวที่...
  • ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 12 ประจำ...
   ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 12 ประจำ...
  • ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 11 ประจำ...
   ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 11 ประจำ...
  • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่...
   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่...
  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป...
   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป...
  • อุทกภัย 2564
   อุทกภัย 2564
  • ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
   ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
  • โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ...
   โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ...
  • โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กา...
   โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กา...
  • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำป...
   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำป...
  • “โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย ควา...
   “โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย ควา...
  • โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบ...
   โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบ...
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้...
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้...
  • โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19...
   โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19...
  • โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19...
   โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19...
  • แสดงและจำหน่ายสินค้าในงานใหม ประจำปี ...
   แสดงและจำหน่ายสินค้าในงานใหม ประจำปี ...
  • โครงการมอบต้นไม้แก่ราษฏรตำบลดอนช้าง
   โครงการมอบต้นไม้แก่ราษฏรตำบลดอนช้าง
  นายเรืองฤทธิ์  ทองศรี
  นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
  ลงข่าว : 27/10/2564 โดย : เว็บมาสเตอร์ 83
  รายงานผลตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันศพดอบต.ดอนช้างรอบ ตค.2651
  ลงข่าว : 23 พฤศจิกายน 2561 โดย : กองการศึกษา 488
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ลงข่าว : 5 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 341
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2560 โดย : งานพัสดุ 307
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561
  ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 303
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  ลงข่าว : 3 กันยายน 2561 โดย : งานพัสดุ 343
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  ลงข่าว : 1 สิงหาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 249
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  ลงข่าว : 2 กรกฎาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 211
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  ลงข่าว : 4 มิถุนายน 2561 โดย : งานพัสดุ 240
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561
  ลงข่าว : 2 พฤษภาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 247
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  17/05/2022 : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/05/2022 : ซื้อซื้อตัวถังบรรจุน้ำรถดังเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/05/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ( สายทางจากบ้านดอนช้าง-บ้านหัวบึง) ขนาดผิวจราจรกว้่าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐..๐๐ เมตร หน้่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ โครงการเหล็ก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/05/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒(สายทางที่นานางไพจิตร ผุยพัฒน์ ถึง แยกบ้านนางสมฤดี หงษ์ชมพู)ขนาดผิวจารจรกว้าง๕.๐๐เมตรยาว๔๐.๐๐เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๒๐๐.๐๐ตาตรางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/05/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตรม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/05/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๒ บ้านป่าเหลื่อม (สายทางจากบ้านนนางสุคนธ์ ไพรรอดศรี ถึง ที่นางสุภาพ โคครศิลา) ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/05/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๒ บ้านป่าเหลื่อม(สายทางนานางไพจิตรผุยพัฒน์ ถึง แยกบ้านนางสมฤดี โคตรศิลา) ของอบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/05/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒(สาทางจากบ้านนนางสุคนธ์ ไพรรอดศรี ถึงที่นางสุภาพ โคตรศิลา)ขนาดผิวกว้างจราจร๓.๐๐เมตรยาว๑๙.๐๐เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๔๗.๐๐ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/05/2022 : ซื้อซื้อตัวถังบรรจุน้ำรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เปลี่ยนระบบท่อน้ำและบอลวาล์ว พ่นสีและข้อความ เปลี่ยนระบบสัญญาณฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง และสัญญาณเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/05/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือภารกิจหลัก
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  กระดานข่าวทั่วไป
  การรับเบี้ยผู้สูงอายุประจำปี 2565 ( อ่าน 25 / ตอบ 1 )
      โดย : จักรภัทร  กองหาโคตร   เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2565 : 15:36    ตอบล่าสุด : เจ้าหน้าที่
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
  ผ้าฝ้ายย้อมโคลนรากบัวสีธรรมชาติบ้านดอนช้าง
  ต.ดอนช้างเชิญเที่ยวชมจุดเช็คอินท่องเที่ยวธรรมชาติแก่งน้ำต้อน
  เมืองไทย ดี๊ดี 24 ก.ย. 61
  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ป่าเหลื่อม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  otop นวัตวิถี บ้านป่าเหลื่อม ม.4 ต.ดอนช้าง
  Sky View บุญกู่ฮมขอย วัดกู่แก้ว ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561
  รำสาวเข็นฝ้าย บุญกู่ฮมขอย ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
  ประเพณีสงกรานต์ บุญกู่ฮ่มข่อย
  ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
  • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • ธ.ออมสิน
  • สำนักงบประมาณ
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • กระทรวงการคลัง
  • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
  • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • เครือข่ายจิตอาสา
  • ศาลปกครอง
  • กรมทางหลวง
  • ธนาคารกรุงไทย
  • สถ.จ.ขอนแก่น
  • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  • สำนักงบประมาณ
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • กรมบัญชีกลาง
  • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • กรมจัดหางาน
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • กรมสรรพากร
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
  • โยธาไทย
  • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  • คลังข่าวมหาดไทย
  • ธ.ธกส
  • กระทรวงมหาดไทย
  • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย