องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • งานการศึกษา
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
     คน
  สถิติวันนี้
  64   คน
  สถิติทั้งหมด
  105529   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558
  ภาพกิจกรรม อบต.ดอนช้าง
  [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
  • โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเ...
   โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเ...
  • รณรงค์การจัดทำ "โครงการถังขยะเปี...
   รณรงค์การจัดทำ "โครงการถังขยะเปี...
  • โครงการธนาคารขยะ อบต.ดอนช้าง
   โครงการธนาคารขยะ อบต.ดอนช้าง
  • รายงานสรุปผลการดำเนินงาน “กิจกรรมรักษ...
   รายงานสรุปผลการดำเนินงาน “กิจกรรมรักษ...
  • โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
   โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
  • โครงการสนันสนุนผ้าอ้อมผู้ใญ่สำหรับบุค...
   โครงการสนันสนุนผ้าอ้อมผู้ใญ่สำหรับบุค...
  • โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้พิการและผู้...
   โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้พิการและผู้...
  • โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนากา...
   โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนากา...
  • โครงการส่งเสริมป้องกันช่องปากเด็กวัยเ...
   โครงการส่งเสริมป้องกันช่องปากเด็กวัยเ...
  • โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ปี 2566
   โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ปี 2566
  • โครงการรักษ์ไต ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง...
   โครงการรักษ์ไต ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง...
  • โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก...
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก...
  • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประ...
   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประ...
  • โครงการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้ใน...
   โครงการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้ใน...
  • โครงการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้ใ...
   โครงการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้ใ...
  • พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจ...
   พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจ...
  • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำร...
   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำร...
  • โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
   โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
  นายเรืองฤทธิ์  ทองศรี
  นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  ประกาศผลการสมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  ลงข่าว : 28/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 43
  รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท.ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรม(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อปท.)
  ลงข่าว : 15/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 37
  รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท.ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรม(ข้าราชการหรือ พนง.ส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)
  ลงข่าว : 15/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 35
  การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  ลงข่าว : 03/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 128
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  ลงข่าว : 29/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 129
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
  ลงข่าว : 27/10/2564 โดย : เว็บมาสเตอร์ 518
  รายงานผลตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันศพดอบต.ดอนช้างรอบ ตค.2651
  ลงข่าว : 23 พฤศจิกายน 2561 โดย : กองการศึกษา 1321
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ลงข่าว : 5 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 697
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2560 โดย : งานพัสดุ 672
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561
  ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 602
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  07/06/2024 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/06/2024 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31/05/2024 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ศพด.อบต.ดอนช้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/05/2024 : จ้างเหมาขุดรื้อท่อระบายน้ำที่ชำรุดและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/05/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายทางประปาหมู่บ่้าน (ประปาเก่า) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/05/2024 : จ้างเหมาปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ 1,5,6,7,8 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/05/2024 : จ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง (นายไพรัตน์ ขำชู ระหว่างวันที่ 1 มิย 67. -30 กย.67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/05/2024 : จ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง (นายสุริยา สอนโคตร ระหว่างวันที่ 1 มิย 67. - 30 กย.67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/05/2024 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/05/2024 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ประจำปีการศึกษา 1/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ( ระหว่างวันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

  การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
  คู่มือประชาชน เรื่อง แนวปฏิบัติของประชาชนกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือภารกิจหลัก
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ผ้าฝ้ายย้อมโคลนรากบัวสีธรรมชาติบ้านดอนช้าง
  ต.ดอนช้างเชิญเที่ยวชมจุดเช็คอินท่องเที่ยวธรรมชาติแก่งน้ำต้อน
  เมืองไทย ดี๊ดี 24 ก.ย. 61
  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ป่าเหลื่อม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  otop นวัตวิถี บ้านป่าเหลื่อม ม.4 ต.ดอนช้าง
  Sky View บุญกู่ฮมขอย วัดกู่แก้ว ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561
  รำสาวเข็นฝ้าย บุญกู่ฮมขอย ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
  ประเพณีสงกรานต์ บุญกู่ฮ่มข่อย
  ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
  • ธ.ธกส
  • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • คลังข่าวมหาดไทย
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • โยธาไทย
  • กรมทางหลวง
  • กระทรวงมหาดไทย
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • สำนักงบประมาณ
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ศาลปกครอง
  • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • เครือข่ายจิตอาสา
  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
  • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • ธ.ออมสิน
  • กระทรวงการคลัง
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • สถ.จ.ขอนแก่น
  • กรมจัดหางาน
  • สำนักงบประมาณ
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
  • กรมสรรพากร
  • กรมบัญชีกลาง
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
  • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย