องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
25   คน
สถิติทั้งหมด
39102   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

03/12/2021 : ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เลือกตั้ง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2021 : จ้างเพื่อจัดจ้างเหมา/ซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผผ-๓๓๖๘ ขก. รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๓ เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะต่างๆ ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2021 : ซื้อเพื่อจัดซื้อจัดหาสารส้มชนิดใส จำนวน 1,560 กิโลกรัมและคลอลีน จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้ในงานกิจการประปา หมู่ที่2 บ้านป่าเหลื่อม ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/2021 : จ้างเพื่อจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ใช้ในสำนักงาน หมายเลขทะเบียน บห-3155 ขก. รหัสครุภัณฑ์ 001-50-002 ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2021 : ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก จำนวน 5 กล่อง) เพื่อใช้ในกองคลัง ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2021 : จ้างเพื่อจ้างเหมาบริการ/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผผ-3368 ขก.รหัสครุภัณฑ์ 001-57-003 ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2021 : จ้างเพื่อจัดจ้างเหมา จัดทำบอร์ด(ป้าย)ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ขนาด กว้าง 1.23ม.ยาว2.44ม.สูง1.76ม. จำนวน 33 ป้าย ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2021 : ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุ(ทราย)ด้านการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2021 : จ้างเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ/จัดเก็บขยะภายใน อบต.ดอนช้าง เดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2021 : จ้างเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ/ผู้ช่วยนักจัดเก็บรายได้ เดือน ตุลาคม 2564 ในส่วนการคลัง ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2021 : จ้างเพื่อจ้างเหมาบริการ/จ้างทำความสะอาด เดือนตุลาคม 2564 ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2021 : จ้างเพื่อจ้างเหมาบริการ/จ้างนักการภารโรง ศพด.อบต.ดอนช้าง เดือนตุลาคม 2564 ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2021 : จ้างเพื่อจ้างเหมาบริการ/จ้างผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ เดือนตุลาคม 2564 ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2021 : จ้างเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ/กู้ชีพ เดือนตุลาคม 2564 ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายทางแก่งน้ำต้อน) หมู่ที่ 2 บ้านป่าเหลื่อม ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายทางจากประปาใหม่ - ท่อลอดเหลี่ยม) หมู่ 6 ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายเดชพล - ทางไปบ้านป่าเหลื่อม) ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงจอดรถ อบต.ดอนช้าง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงคสล.บริเวณตลาด อบต.ดอนช้าง หมู่ที่ 1 บ้านดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2021 : จ้างเพ่ื่อจัดจ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษาเพื่อประเมิณความพึงพอใจตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นการกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2021 : ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในส่วนสำนักปลัด ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายทางภายใน อบต.ดอนช้าง หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 1 (จากข้างวัดสีสุก - บ้านนายทองพูน) ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 1 บ้านดอนช้าง(ถนนลาดยาง-บ้านนายสามัคคี) ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2021 : จ้างเพื่อจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1(จากบ้านนางวรนิษฐ์ ต้นดา - บ้านนายร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2021 : ซื้อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2021 : ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง จำนวน 16 กล่อง เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2021 : ซื้อเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักปลัดของอบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2021 : ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>