องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  32   คน
  สถิติทั้งหมด
  103081   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  สำนักปลัด

  ชื่อ - นามสกุล :
  นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี
  ตำแหน่ง :
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  เบอร์ติดต่อ : 089-7096827
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางนันท์นภัส เตชะศิริโชคมงคล
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  เบอร์ติดต่อ : 089-713-5012
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนันทกานต์ พรมภักดี
  ตำแหน่ง :
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ : 089-8463135
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางรุ่งทิวา หัสดีสรยุทธ
  ตำแหน่ง :
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ : 083-1012955
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสุนันทา ภูมิการีย์
  ตำแหน่ง :
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ : 087-629-5545
  อีเมล์ : mini.may@hotmail.com
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางผลิตา ไตรรัตน์
  ตำแหน่ง :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ : 085-005-9336
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิรุฬห์ สิทธิวิบูลย์ชัย
  ตำแหน่ง :
  นิติกรชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนวรัตน์ สีกอง
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการสาธารณสุข
  เบอร์ติดต่อ : 062-5691652
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธินี
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  เบอร์ติดต่อ : 082-0398553
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายจักรภัทร กองหาโคตร
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  เบอร์ติดต่อ : 089-4523950
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางแพรวพรรณ บาอุ้ย
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  เบอร์ติดต่อ : 086-8643764
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายถนอมศักดิ์ บุตรดี
  ตำแหน่ง :
  พนักงานขับรถยนต์ (รถสำนักงานฯ)
  เบอร์ติดต่อ : 085-1977369
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายกัมปนาท โนพันธุ์
  ตำแหน่ง :
  พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)
  เบอร์ติดต่อ : 061-9731399
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุนันท์ โพธ์จวงจันทร์
  ตำแหน่ง :
  คนงานเครื่องสูบน้ำ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายไพศาล สมพล
  ตำแหน่ง :
  คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวศุภลักษณ์ พาวันทา
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ : 094-5326237
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายปัญญา คำสุด
  ตำแหน่ง :
  พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมทรง นามเหล่า
  ตำแหน่ง :
  ภารโรง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1