องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  32   คน
  สถิติทั้งหมด
  103081   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

  หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน    549.51k
  คู่มือประชาชน เรื่อง แนวปฏิบัติของประชาชนกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี    6.89M
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    1.16M
  คู่มือภารกิจหลัก    7.14M
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    127.48k
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    128.66k
  คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    126.38k
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน    129.4k
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย    129.71k
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่    130.49k
  คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    136.62k
  คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน    133.98k
  คู่มือประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    151.45k
  คู่มือประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    137.39k
  คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน    134.51k
  คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    147.91k
  คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    141.15k
  คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม) พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    141.9k
  คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    143.82k
  คู่มือประชาชน การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ    141.58k
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22    137.72k
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33    134.23k
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21    146.91k
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34    137.81k
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร    135.95k
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21    146.75k
  คู่มือประชาชน การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร.    132.99k
  คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    130.87k
  คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน    129.77k
  คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    136.06k
  คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป    135.8k
  คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล    135.56k
  คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป    139.53k
  คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    141.76k
  คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    132.96k
  คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร    134.85k
  คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด    136.1k
  คู่มือประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32    132.71k
  คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    136.63k
  คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป    135.89k


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
  1 2